Juventus ‘ultra’ fan leaders arrested in tickets probe

Juventus ‘ultra’ fan leaders arrested in tickets probe | FOX Sports 75201-75212+75214-75238+75240-75244+75246-75254+75260-75267+75270+75275+75277+75283-75285+75287+75301+75303+75312-75313+75315+75320+75326+75336+75339+75342+75354-75360+75367-75368+75370-75374+75376+75378-75382+75389-75395+75397-75398 623…

Former Anderlecht executive arrested in fraud case

Former Anderlecht executive arrested in fraud case | FOX Sports 75201-75212+75214-75238+75240-75244+75246-75254+75260-75267+75270+75275+75277+75283-75285+75287+75301+75303+75312-75313+75315+75320+75326+75336+75339+75342+75354-75360+75367-75368+75370-75374+75376+75378-75382+75389-75395+75397-75398 623 46606…

Player’s agent arrested in money laundering soccer probe

Player’s agent arrested in money laundering soccer probe | FOX Sports 75201-75212+75214-75238+75240-75244+75246-75254+75260-75267+75270+75275+75277+75283-75285+75287+75301+75303+75312-75313+75315+75320+75326+75336+75339+75342+75354-75360+75367-75368+75370-75374+75376+75378-75382+75389-75395+75397-75398 623…